Zasady ustawiania nagrobków i zagospodarowania otoczenia grobów
NAGROBKI

 

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.

Przed ustawieniem nagrobka należy:

  • Złożyć w biurze administratora cmentarza projekt nagrobka.
  •  Projekt nagrobka składa się na formularzu, zawierającym m. in. upoważnienie dla wykonawcy nagrobka do przygotowania projektu i wykonania nagrobka.
  • Wnieść opłatę za czynności związane z ustawieniem nagrobka (wymianą elementów nagrobka), zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • Opłatę tę wnosi wykonawca nagrobka.

Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:

  • projektu nagrobka (w zakresie wymiarów nagrobka),
  • uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka,
  • zgodności wykonanego nagrobka z projektem,
  • prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze.

Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów.

 

OTOCZENIE GROBÓW

 

Otoczenie grobów to przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi grobami, przejście pomiędzy rzędami grobów, teren między grobem a alejką cmentarną.

Prawo do grobu nie obejmuje otoczenia grobu.

Zagospodarowanie otoczenia grobu wymaga uzgodnienia z administratorem cmentarza.

Zagospodarować otoczenie grobu może osoba posiadająca prawo do grobu (dysponent grobu), która złoży w biurze administratora  cmentarza Formularz – projekt zagospodarowania otoczenia grobu i uzyska akceptację administratora  cmentarza.

Osoba uprawniona (dysponent grobu) może ubiegać się o zezwolenie na zagospodarowanie otoczenia grobu jeżeli uzyska pisemną zgodę od dysponentów grobów będących w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dopuszcza się zagospodarowanie – utwardzenie otoczenia grobów z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo – cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).

Wykonane utwardzenie otoczenia grobu nie mogą wystawać ponad poziom gruntu w otoczeniu grobu.

Wszystkie obsadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą bezwzględnie uzyskać akceptację administratora  cmentarza

Administrator  cmentarza