Ogłoszenia

Bądź na bieżąco z PGKiM Stare Kurowo Sp. z o.o.Deklaracja dostępności

Data postu: Posted on

Deklaracja dostępności

1. Oświadczenie w sprawie dostępności
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Starym Kurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PGKiM Sp. z o.o. Stare Kurowo.
Data publikacji strony internetowej: 16-08-2017.
Data ostatniej aktualizacji: 28-12-2020.

2. Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna częściowo z wytycznymi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełnienia wymagań oraz wyłączeń:
– brak opisów alternatywnych grafik,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
.

3. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 29-12-2020r..
Deklarację sporządzono na podstawie dokonanej samooceny przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Po stronie można poruszać się za pomocą przycisku TAB- jednorazowe wciśnięcie przenosi kursor o jeden przeskok.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– widoczny fokus
– wyróżnienie odnośników

4.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Ścieżka, e-mail: biuro@pgkimstarekurowo.pl lub pod numerem telefonu 95 7615065.
Pod adresem pgkimstarekurowo.pl dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://rpo.gov.pl/.

5.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Miejsce parkingowe: parking jest ogólnie dostępny, istnieje możliwość zaparkowania przed budynkiem administracyjnym jednostki.
Dostępność wejścia: wejście do budynku znajduje się na parterze, do wejścia prowadzi jeden stopień.
Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.
Dostosowania: w budynku zostały zastosowane kontrastowe elementy infrastruktury.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą sprawy urzędowe załatwić w obecności osoby towarzyszącej. Również mają możliwość komunikacji poprzez napisanie maila: biuro@pgkimstarekurowo.pl oraz napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby.