Procedura wstrzymania dostawy wody z powodu zadłużenia
Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2006r., nr 123, poz. 858 ze zmianami) przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

 

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka jest zobowiązana powiadomić:

  • powiatowego inspektora sanitarnego,
  • wójta ( burmistrza, prezydenta miasta),

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

 

W przypadku odcięcia dostawy wody, w związku z zadłużeniem PGK i M Spółka z o.o. w Starym Kurowie udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

  • Stare Kurowo, ul. Kościuszki 79a – punkt czerpalny przy budynku PGK i M Sp. z o.o.
  • Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8 – punkt czerpalny przy budynku Urzędu Gminy

Pobór wody z zastępczego punktu możliwy jest przez całą dobę. Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z ustawowymi odsetkami.
W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po spisaniu nowej umowy. Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku zaległości z tytułu odprowadzanych ścieków.