Procedura podłączenia do sieci wod-kan
Jeżeli zamierzają Państwo doprowadzić wodę do swojej nieruchomości lub odprowadzić ścieki należy wykonać następujące czynności:

 

1. UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE.

W tym celu, prosimy dostarczyć do Biura PGK i M Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79 a,  tel. 95 76-15-065 następujące dokumenty:

  • Wniosek o określenie warunków technicznych (dostępny na stronie druki do pobrania lub w biurze).
  • Dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną działką obejmującej swym zasięgiem pobliskie sieci wodno-kanalizacyjne (w sytuacjach, gdy nie ma możliwości uzyskania map w skali l:500 dopuszcza się mapy w skali l:1000).
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku określa „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

 

2. UZGODNIĆ PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZY LUB SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

W Biurze PGK i M Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79 a składają Państwo wraz z pismem przewodnim minimum dwa egzemplarze projektu  technicznego,  wykonanego na podstawie  otrzymanych warunków technicznych przyłączenia przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 

3. DOKONAĆ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

 

Należy zgłosić się z uzgodnionym projektem technicznym do Biura PGK i M Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79a,  w celu złożenia zlecenia lub spisania umowy o przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Roboty na czynnych sieciach wodociągowych, będących w eksploatacji PGK i M Sp. z o.o., wykonywane są wyłącznie przez PGK i M Spółka z o.o. w Starym Kurowie.
Montaż i zaplombowanie wodomierza następuje po odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz spisaniu stosownej umowy.

 

4. DOKONAĆ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZASYPANIEM) PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I/LUB KANALIZACYJNEGO.

Przed zasypaniem wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zgłaszają Państwo w Biurze PGK i M Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79a, przyłącze do odbioru częściowego. Dodatkowo należy dostarczyć szkic geodezyjny wykonanego przyłącza. Pracownik PGK i M Sp. z o.o.  sprawdza przyłącze pod względem technicznym oraz pod względem zgodności wykonania z projektem technicznym. Po spełnieniu w/w warunków sporządzany jest protokół odbioru technicznego – częściowego oraz spisują Państwo stosowną umowę, po której zostaje montowany wodomierz.

 

5. DOKONAĆ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  I/LUB  KANALIZACYJNEGO.

Po wykonaniu w budynku wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgłaszają Państwo przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do odbioru końcowego w Biurze PGK i M Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79a. Pracownik PGK i M Sp. z o.o.  sprawdza przyłącza pod względem włączenia do instalacji  wewnętrznej oraz zgodności wykonania z projektem technicznym.
Po spełnieniu w/w warunków, uprawniony pracownik PGK i M Spółka z o.o. wystawia protokół odbioru technicznego – końcowego.
W celu otrzymania protokołu należy dostarczyć dla PGK i M Sp. z o.o. mapę z naniesioną inwentaryzacją geodezyjną przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacji sanitarnej w skali 1:500;

UWAGA:
Na etapie odbioru końcowego, jak również przed zasypaniem zastrzega się możliwość dokonywania sprawdzeń drożności, szczelności itp. wykonanych połączeń wodociągowo – kanalizacyjnych.